Bevorderen van affectregulatievaardigheden

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) is een ervarings- en ontwikkelingsgerichte behandeling met als doel de affectregulatievaardigheden van kinderen met probleemgedrag te bevorderen. Door samen met de therapeut vaktherapeutische activiteiten te doen, gericht op het waarnemen en delen van gevoelens en gedachten, leert het kind te verwoorden wat het doet, voelt en denkt.

Systemisch 

Affectregulerende Vaktherapie is systemisch opgezet: de ouders, verzorgers en leerkrachten worden actief betrokken bij de behandeling. De transfer van de therapie start voordat de therapeut in individuele sessies met het kind gaat werken, omdat het belangrijk is dat ouders, verzorgers en leerkrachten meegenomen worden in de ontwikkelingsbevorderende behandelvisie. Eventueel kunnen ouders, verzorgers deelnemen aan de therapie. De focus ligt dan op het bevorderen van co-regulatievaardigheden bij de ouders en verzorgers en het verbeteren van de ouder-kind-band.

Transdiagnostisch 

De interventie Affectregulerende Vaktherapie is transdiagnostisch. Affectregulatieproblemen komen voor bij kinderen en jongeren met een problematische gehechtheid, vroegkinderlijk trauma of ontwikkelingsproblemen (zoals AD(H)D, ASS, LVB), angst-, dwang- en depressieproblematiek. 

Gedragsindicatoren

Kinderen en jongeren die aangemeld worden voor ArVT laten het volgende gedrag zien: ze zijn (fysiek) gespannen, kunnen hun aandacht niet richten, vasthouden en delen, en kunnen hun gedachten en gevoelens niet onder woorden brengen. Ze staan niet ‘zo maar’ open om te leren van en met een ander. Deze kinderen en jongeren lopen vast in hun ontwikkeling, zowel thuis als op school, en worden aangemeld voor behandeling in de jeugdzorg of specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Kennisnetwerk

Het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie richt zich op het ontwikkelen, beschrijven en onderzoeken van de transdiagnostische behandelinterventie Affectregulerende Vaktherapie (ArVT). Vaktherapeuten (beeldend, dans, drama, muziek, pm(k)t en spel) maken reeds gebruik van de interventie. Affectregulerende Vaktherapie is doelgroep- en discipline-overstijgend beschreven.

Informatie over de interventie

De interventie ArVT is ontworpen vanuit praktijktoepassing van vaktherapeutische interventies in de Kinder-en jeugd-ggz in Nederland. Daarbij werden specifieke muziektherapeutische en beeldendtherapeutische interventietechnieken geanalyseerd en beschreven. De theoretische onderbouwing is tot stand gekomen door literatuurstudie, intervisie en scholing over affectregulatie, gehechtheid en mentaliseren.

Lees meer…

Onderzoek en Ontwikkeling

In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (geformaliseerd in juni 2015) is hier op meerdere fronten mee bezig.

Lees meer… 

Trainingen

De ArVT-training is bestemd voor vaktherapeuten die zich willen bijscholen tot Affectregulerend Vaktherapeut. In de training leer je om de behandeling die je geeft te ordenen vanuit kennis over affectregulatie. Je leert gericht te werken in fasen.  aan zowel de cliënt, de ouders/verzorgers als de verwijzers. De training is gedeeltelijk theoretisch maar vooral praktisch van opzet. De theoretische kennis wordt tijdens de training eigengemaakt en omgezet naar werkvormen en interventies die direct toepasbaar zijn. De ArVT-training is geschikt voor alle vaktherapeutische disciplines.

Lees meer… 

Contact

Informatie over het ArVT kennisnetwerk, het schrijfproces, de methode presentatie/lezing of de training ArVT? stuur een mail naar Sanne van der Vlugt: roer@groenkader.nl

Informatie over het onderzoeksproces en student-onderzoeksdeeltaken? stuur een mail naar Patricia Tel-Vos: ptelvos@gmail.com

Meer informatie