Bevorderen van affectregulatievaardigheden

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) is een ervarings- en ontwikkelingsgerichte behandeling met als doel de affectregulatievaardigheden van kinderen met probleemgedrag te bevorderen. Door samen met de therapeut vaktherapeutische activiteiten te doen, gericht op het waarnemen en delen van gevoelens en gedachten, leert het kind te verwoorden wat het doet, voelt en denkt. 

Systemisch 

De ArVT-methode is systemisch opgezet: de ouders/verzorgers/leerkrachten worden actief betrokken bij de behandeling. De transfer van de therapie start nog voordat de therapeut met het kind gaat werken omdat ouders/verzorgers en leerkrachten meegenomen worden in de behandelvisie. Eventueel kunnen ouders/verzorgers deelnemen aan de therapie. De focus ligt dan op het bevorderen van co-regulatievaardigheden bij de ouder/verzorger en bandversterkende interventies.

Transdiagnostisch 

De ArVT-methode is transdiagnostisch. Affectregulatieproblemen komen voor bij kinderen en jongeren met een problematische gehechtheid, vroegkinderlijktrauma, ontwikkelingsproblemen (zoals AD(H)D, ASS, LVB), angst-, dwang- en depressie problematiek. 

Gedragsindicatoren

Kinderen en jongeren die aangemeld worden voor ArVT laten het volgende gedrag zien: ze zijn (fysiek) gespannen, kunnen hun aandacht niet richten, vasthouden en delen, en kunnen hun gedachten en gevoelens niet onder woorden brengen. Ze staan niet ‘zo maar’ open om te leren van en met een ander. Deze kinderen en jongeren lopen vast in hun ontwikkeling, zowel thuis als op school, en worden aangemeld voor behandeling in de jeugdzorg of specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Kennisnetwerk

Het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie richt zich op het ontwikkelen, beschrijven en onderzoeken van de transdiagnostische behandelmethode Affectregulerende Vaktherapie (ArVT). Vaktherapeuten (beeldend, muziek, drama, pmt, kpmt, dans en spel) maken gebruik van de interventie. De methode wordt doelgroep- en discipline-overstijgend beschreven, maar is als module+ voor de doelgroep kinderen (4‑12 jaar) met een problematische gehechtheid (beeldend en muziek) al te vinden in de databank van de FVB. De transdiagnostische versie van de methode is beschreven in het format van het handboek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en begin november 2018 toegelaten tot het erkenningstraject van het NJi. 

Informatie over de methode

De ArVT-methode is ontworpen vanuit praktijktoepassing van vaktherapeutische interventies in de Kinder- en jeugd-ggz in Nederland. Daarbij werden specifieke muziektherapeutische en beeldendtherapeutische interventies geanalyseerd en beschreven. De theoretische onderbouwing is tot stand gekomen door literatuurstudie, intervisie en scholing over affectregulatie, gehechtheid en mentaliseren.

Lees meer…

Onderzoek en Ontwikkeling

In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (geformaliseerd in juni 2015) is hier op meerdere fronten mee bezig.

Lees meer… 

 

Trainingen

De ArVT-training is bestemd voor vaktherapeuten die zich willen bijscholen tot affectregulerend vaktherapeut. In de training leer je om de behandeling die je geeft te ordenen vanuit kennis over affectregulatie. Je leert gericht te werken in fasen en om de ArVT-behandeling in heldere taal uit te leggen aan zowel de cliënt, de ouders/verzorgers als de verwijzers. De training is gedeeltelijk theoretisch maar vooral praktisch van opzet. De theoretische kennis wordt tijdens de training eigengemaakt en omgezet naar werkvormen en interventies die direct toepasbaar zijn. De ArVT-training is geschikt voor alle vaktherapeutische disciplines.

Lees meer… 

Contact

Informatie over het ArVT kennisnetwerk, het schrijfproces, de methode presentatie/lezing of de training ArVT?
stuur een mail naar Sanne van der Vlugt: roer@groenkader.nl

Informatie over het onderzoeksproces en student-onderzoeksdeeltaken?
stuur een mail naar Patricia Tel-Vos: ptelvos@gmail.com

Meer informatie