Affectregulerende Vaktherapie

heart124-4De methode Affectregulerende Vaktherapie ArVT is in 2016 in consensus beschreven door een groep beeldend en een groep muziektherapeuten. De FVB/CPMO heeft de methode geaccordeerd en opgenomen in de databank van de FVB.

Affectregulerende vaktherapie biedt een transdiagnostisch kader en werkwijze, waarmee bij diverse problematieken/diagnoses gewerkt kan worden aan het verminderen van gedrags- en of emotionele problemen die zijn ontstaan door verminderde of niet ontwikkelde affectregulatie. Hiermee is het aanvullend op cognitieve of gedragsmatige behandelmethoden. In de methode Affectregulerende vaktherapie worden therapeuthouding en vaktherapeutische materiaalinzet gefaseerd beschreven en improviserend ingezet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van denkkaders uit de mentaliserende en affectregulerende behandelwijzen en uit de hechtingstheorie.

Kinderen en jongeren met affectregulatieproblemen ervaren problemen op allerlei gebieden:

  • bij het reguleren van eigen spanningen
  • in het richten en reguleren van aandacht
  • bij het afstemmen op de ander
  • in het opvangen en interpreteren van sociale signalen
  • tijdens samenspelen (o.a. in beurtwisseling) en samenwerken
  • bij het stil staan bij gevoelens
  • in het verwoorden van gevoelen
  • bij het reguleren van emoties en gedrag (zelfregulatie)

Deze onderliggende problemen worden vaak zichtbaar in emotionele-en gedragsproblemen.  Affectregulatieproblemen kunnen ontstaan door een problematische gehechtheid, ASS, adhd, LVB en traumatische ervaringen of een combinatie van deze factoren.  Zo vroeg mogelijk ondersteuning en behandeling bieden kan grotere problemen zoals leerproblemen, stagnatie van de ontwikkeling en het ontwikkelen van psychopathologie, voorkomen. Vaktherapie is een laagdrempelige, ervaringsgerichte behandelvorm  waarmee in de praktijk blijkt dat affectregulatie (alsnog) mogelijk is en zelfregulatie gestimuleerd wordt.

De behandeling

Naast gedragsmatig (oefengericht) en systeemgericht, kunnen vaktherapeuten affectregulerend werken. In een affectregulerende behandeling, richt de vaktherapeut zich op het reguleren van affecten. ‘Affecten’ zijn interne spanningen en niet afleesbare, onbewuste, gevoelens en fysieke gewaarwordingen. In drie fasen worden affect, aandacht, emotie en gedrag gereguleerd door het werken met vaktherapeutische materialen en door gebruik te maken van de werkrelatie tussen kind en therapeut, waarbij de therapeut een mentaliseren bevorderende houding aanneemt. ArVT beoogt zelfregulatie te bevorderen en gedrag- en emotionele problemen te verminderen. 

Affectregulerende Vaktherapie, Methodebeschrijving 2016.
Ende, W.G. van der, Nieuwenhuis, L.A.A., Vlugt, S.E. van der, Patijn, M.L., Smelt, C., Tel- Vos, P.


Het Kennisnetwerk ArVT

Het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie richt zich op het ontwikkelen, beschrijven en onderzoeken van de transdiagnostische behandelmethode Affectregulerende Vaktherapie (ArVT).   Vaktherapeuten (beeldend, muziek, drama, pmt en dans) maken gebruik van de interventie. Nu de methode in consensus beschreven en theoretisch onderbouwt is, is wetenschappelijk effectonderzoek een belangrijke volgende stap op weg naar erkenning.  


Informatie over de methode

De ArVT methode is ontworpen vanuit praktijktoepassing van vaktherapeutische interventies in de Kinder- en Jeugd GGZ in Nederland. Daarbij werden specifieke muziek therapeutische en beeldend therapeutische interventies geanalyseerd en beschreven. De theoretische onderbouwing is gemaakt na literatuurstudie, intervisie en scholing over affectregulatie, gehechtheid en mentaliseren.   

Lees meer…

Trainingen

De ArVT training is bestemd voor vaktherapeuten die zich willen bijscholen tot affectregulerend vaktherapeut vanuit het concept mentaliseren bevorderende therapieën. In de training leer je om de behandeling die je geeft te ordenen vanuit kennis over affectregulatie. Je leert gericht te werken in fasen en je krijgt taal om de behandeling uit te leggen aan zowel de client, de ouders/verzorgers als de verwijzers. De training is gedeeltelijk theoretisch maar vooral praktisch van opzet. De theoretische kennis wordt tijdens de training eigen gemaakt en omgezet naar werkvormen die direct toepasbaar zijn. De ArVT training is geschikt voor alle vaktherapeutische disciplines.  

Lees meer… 


Onderzoek en Ontwikkeling

In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (geformaliseerd in juni 2015) is hier op meerdere fronten mee bezig.

Lees meer… 

 

Contact

Informatie over het ArVT kennisnetwerk, het schrijfproces, de methode presentatie/lezing of de training ArVT?
stuur een mail naar Sanne van der Vlugt: info@sannevandervlugt.nl

Informatie over het onderzoeksproces en student-onderzoeksdeeltaken?
stuur een mail naar Patricia Tel-Vos: ptelvos@gmail.com

Meer informatie


Nieuws

meer nieuws