Home » Nieuws » Archieven voor admin

Auteur: admin

samenwerking NHL Stenden en het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie

Hierbij een presentatie van Liesbeth Bosgraaf (Math) over Beeldende therapie bij kinderen en jongeren met LVB en gedrags-en emotionele problemen. “Beeldende therapie heeft de mogelijkheden tot het ervaringsgericht en ontwikkelingsgerichte benaderen van het kind om de emotionele ontwikkeling te stimuleren; Niet leren via het begrijpen (cognitie) maar door het bewerken van gevoelens (affecten)”.

Promotieonderzoek Liesbeth Bosgraaf

Na een wat moeizame start van het onderzoek verloopt het proces van de hele Phd studie nu vrij soepel en zit de gang erin! De eerste resultaten van de systematic review hopen we voor de zomer te zien. Het gaat hierbij om de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen en adolescenten met psychosociale problemen. We zijn benieuwd!
De dataverzameling van drie deelonderzoeken van het promotieonderzoek loopt goed. Daarbij hadden we wat tegenslag doordat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de eerste versie van het meetinstrument voor de procesevaluatie tegenviel. We hebben daarom een tweede versie van het meetinstrument gemaakt. Op dit moment is de tweede ronde van de dataverzameling voor de procesevaluatie bij ArVT geschoolde vaktherapeuten in het land gestart. Parallel hieraan kunnen we nu de meetinstrumenten vast gaan stellen voor de effectstudie.
Kortom: veel werk maar nu in het stadium dat er resultaten zichtbaar gaan worden! Met veel dank aan de ArVT vaktherapeuten en hun cliënten voor de medewerking aan de studie!

Liesbeth Bosgraaf MATh
Coördinator Afstudeeronderzoek Vaktherapie  | Docent/onderzoeker Vaktherapie | Senior vaktherapeut beeldend | Promovenda OU

ArVT training 4 dagen

 

De ArVT training bevat te veel informatie voor drie dagen. Er moet te veel in te korte tijd gedeeld en uitgewerkt worden. Deelnemers gaven aan graag een vierde trainingsdag te willen.

De trainers van ROER gaan deze feedback ter harte nemen. De reguliere ArVT training wordt vanaf januari 2020 een training van vier dagen! Er komt meer ruimte voor het doen van interventies en het vertalen van interventies naar de eigen discipline. Er komt ook meer ruimte voor uitwisseling en reflectie.

 

De 15e ArVT training afgerond

Dit voorjaar zijn 40 vaktherapeuten getraind in de ArVT interventie

Affectregulerende Vaktherapie is een ervaringsgerichte behandeling met als doel de affectregulatievaardigheden van kinderen met probleemgedrag te bevorderen. Door samen met de therapeut vaktherapeutische activiteiten te doen, gericht op het waarnemen en delen van gevoelens en gedachten, leert het kind te verwoorden wat het doet, voelt en denkt. Opvoeders en leerkrachten worden actief betrokken bij de behandeling. Door deze kwetsbare kinderen en jongeren een affectief en relationeel groen kader te bieden, met voldoende duidelijkheid, band­versterkende interventies en passende uitdagingen, wordt de stagnatie doorbroken en de ontwikkeling (alsnog) op gang gebracht.

Avond over Affectregulerende Vaktherapie

22 MEI 2019 ORGANISEERT REGIOGROEP FRIESLAND EEN AVOND OVER AFFECTREGULERENDE VAKTHERAPIE

Er zijn kinderen en jongeren met gedrags-en emotionele problemen die opvallen door regiepakkend-, aangepast- of onverschillig overleefgedrag. Tijdens de opvoeding en behandeling valt op dat zij niet zomaar de steun, sturing en begrenzing van een volwassene verdragen en geen woorden kunnen geven aan gevoelens of het hoe-en-waarom van hun gedrag. Deze kinderen lijken verhoogd gespannen, over-alert en snel gefrustreerd. Zowel thuis als op school zijn de problemen ernstig en lijken deze kinderen vast te lopen in hun ontwikkeling. Therapie is geïndiceerd om de spanning te verlagen de aandachtsspanne te verlengen en affectregulatie te bevorderen zodat de gedrags-en emotionele problemen afnemen. In de praktijk blijkt dat deze kinderen baat hebben bij Affectregulerende Vaktherapie, een ervaringsgerichte vorm van behandelen. De interventie Affectregulerende Vaktherapie is ontwikkeld voor deze kinderen omdat het insteken op pre-verbaal niveau via affectregulatie een sleutel blijkt naar het alsnog bevorderen van zelfregulatie. Gedrags- en emotionele problemen nemen hierdoor af en de gestagneerde ontwikkeling wordt weer vlot getrokken.
Tijdens de workshop vertellen Tina Vink en Leanne Nieuwenhuis van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie over de ontwikkeling van de methode en de weg naar erkenning. Vervolgens zullen 3 interventies via het doen van een activiteit verduidelijkt worden

ArVT update en Begeleide Casuïstiek

Een paar keer per jaar houden bestuursleden van het FVB Kennisnetwerk een Update over de methode ontwikkeling met aansluitend begeleide casuistiek.

Vaktherapeuten die de ArVT training gedaan hebben en zich verder willen bekwamen in affectregulerend werken in vaktherapie kunnen hieraan deelnemen.

Vandaag, 29 maart, in Amersfoort hebben 4 oud deelnemers zich samen met Winneke Rauh en Sanne van der Vlugt gebogen over de theorie gekoppeld aan de praktijk. Aan de hand van het poppetje met krachten, kwetsbaarheden en de al dan niet aanwezige groeibevorderende context werd er onderbouwd of er affectregulerend, oefengericht of inzichtgevend met een cliënt gewerkt kan worden. En soms blijkt dus dat er een twee sporen beleid nodig is waarbij de vaktherapeut de cliënt zowel cognitief uitlegt wat de bedoeling is en waar in de therapie aan gewerkt kan worden terwijl er ook affectregulerend omgegaan wordt met het emotioneel jonge deel van de cliënt.

Affectregulerende Vaktherapie op Speltherapie Studiedag

Na een heel interessante lezing van  Prof. dr. Susan van Hooren op de NVVS studiedag ‘een ervaring rijker’ gaven Patricia Tel-Vos en Sanne van der Vlugt van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie 2x een workshop verzorgd over de ontwikkeling van de methode Affectregulerende Vaktherapie. De belangstelling was groot (beide workshops vol) en de reacties positief en bemoedigend.

Update ArVT-interventie en Begeleide Casuïstiekbespreking

Vanuit het FVB Kennisnetwerk gaven Tina Vink en Leanne Nieuwenhuis op 22 maart in Groningen een Update over de doorontwikkelingen in de interventie ArVT aan getrainde ArVT Vaktherapeuten. Aansluitend werden 2 casussen geanalyseerd met de ArVT kijkwijzer en aan de hand van de IJsberg werd een plan van aanpak voor de verdere behandeling gemaakt. Volgende week op 29 maart is er in Amersfoort een Update en casuistiekbespreking.

 

Vaktherapeuten FC van Mesdagkliniek Groningen getraind!

Na drie ArVT trainingsdagen hebben de vaktherapeuten van de FPC Dr. S. van Mesdagkliniek en collega’s een certificaat, 25 accreditatiepunten in het Register voor Vaktherapie en een gouden ei verdiend!

Het mooie is dat de schrijfgroep van Affectregulerende Vaktherapie en volwassenen er weer vier enthousiaste mede ontwikkelaars bij hebben! Heel fijn om zo met elkaar te bouwen aan met de gezamenlijke missie: ArVT als erkende interventie opgenomen in databanken als het Nederlands Jeugdinstituut of Vilans of Trimbos!