Home » Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en Ontwikkeling

Doelstelling
In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (geformaliseerd in juni 2015) is hier op meerdere fronten mee bezig.

Intervisiegroepen en begeleide casuïstiekbesprekingen
Het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie is ontstaan uit een landelijke intervisiegroep (2009) van vaktherapeuten die zich hebben laten bijscholen in de gehechtheidstheorie, MB(K)T en de affectregulatietherapie door prof. Meurs. Deze groep bestaat niet meer als zodanig, maar de intervisieleden van toen hebben zich verdeeld in kleinere regionale ArVT-intervisiegroepen. Hier gaat het delen van ervaring en ontwikkelen van kennis door. Vaktherapeuten die de ArVT-training hebben gedaan, kunnen zich aansluiten bij een ArVT-intervisiegroep of aanmelden voor deelname aan de open, Updates en begeleide casuïstiekbesprekingen, waar discipline-overstijgende kennisinnovatie doorgaat (zie agenda).

De bijeenkomsten zijn van 09.30-13.30 uur en als vaktherapeut ontvang je per bijeenkomst 3 accreditatiepunten voor het Register Vaktherapie. Het is een voorwaarde om een aantal Updates te hebben gevolgd voordat je aan de Verdiepende training kan deelnemen.

Interventiebeschrijving ArVT
De module+ Affectregulerende Vaktherapie beeldend en Affectregulerende Vaktherapie muziek zijn beschreven in het format van het CPMO voor de doelgroep kinderen (4-12 jaar) met een problematische gehechtheid (maart 2016). De beschrijving voor drama, PMT en dans volgt (zomer 2020).
Het streven is om de transdiagnostische interventie ArVT discipline-overstijgend te schrijven in het format van het NJI (indiening najaar 2020).

Onderzoek
Liesbeth Bosgraaf van NHL Stenden Hogeschool is in 2016 gestart met een promotie-onderzoek naar beeldende therapie ter vermindering van problemeemgedrag bij kinderen en adolescenten met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Promotor in dit traject is prof. dr. Susan van Hooren, bijzonder hoogleraar Vaktherapie Open Universiteit, lector Vaktherapie Hogeschool Zuyd en lector KenVaK; co-supervisor is dr. Marinus Spreen, lector Small N-designs bij NHL Stenden Hogeschool en dagelijks begeleider is dr. Kim Pattiselanno, onderzoeksdocent aan NHL Stenden. Financiers van het project zijn NHL Stenden University en Zorggroep Alliade te Heerenveen. Doel van het promotieonderzoek is zicht te krijgen op de werkzame elementen van Affectregulerende Vaktherapie (ArVT beeldend) in de behandeling van probleemgedrag bij kinderen en adolescenten met LVB.

Deelonderzoeken zijn:

  • door literatuuronderzoek inzicht te verkrijgen in de effecten en de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen en adolescenten met psychosociale problemen;
  • inzicht te krijgen in de specifieke therapeutische handelingen van de ArVT-interventie en hun betrouwbaarheid;
  • kennis verkrijgen over de toepassing van en ervaringen met de ArVT-interventie bij cliënten, hun netwerk en vaktherapeuten;
  • het evalueren van de effectiviteit van de vaktherapeutische handelingen binnen de ArVT-interventie bij kinderen en adolescenten met LVB met probleemgedrag;
  • kennis vergaren over de rol van zelfregulatie bij kinderen en adolescenten met LVB met probleemgedrag.

Op dit moment (september 2020) is de stand als volgt:

Het eerste deelonderzoek van het promotieonderzoek naar de ArVT-interventie is afgerond! Het betreft een systematische review (literatuuronderzoek) naar de inhoud van beeldend-therapeutische interventies die effectief bleken te zijn in de behandeling van kinderen en adolescenten met gedrags- en emotionele problemen. Oftewel: wat doen deze therapeuten nu eigenlijk?
Het artikel wordt gepubliceerd. Het is een openaccess-artikel: iedereen kan er via een reguliere zoekmachine bij, zodra het is gepubliceerd. 
Het tweede deelonderzoek nadert ook zijn einde. Op dit moment wordt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het ontwikkelde meetinstrument berekend. Dit meetinstrument betreft de therapeutische handelingen binnen de ArVT-interventie. Ook hierover wordt een artikel gepubliceerd. 

Op 1 september is de effectstudie van start gegaan. 

Het eerste artikel kan je hier downloaden