Over de interventie

Affectregulerende Vaktherapie

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) is een ervaringsgerichte behandeling, met als doel affectregulatievaardigheden bij kinderen met forse regulatieproblemen te bevorderen.

Door samen met de vaktherapeut activiteiten te doen, gericht op het waarnemen en delen van gevoelens en gedachten, leert het kind verwoorden wat het doet, voelt en denkt.

Doelgroep

Affectregulerende Vaktherapie is ontwikkeld voor kinderen (van 4 tot 12 jaar) met fors ongereguleerd gedrag op meerdere gebieden; zoas het niet kunnen reguleren van gevoel, aandacht en gedrag.

Fors ongereguleerd gedrag is zichtbaar in: fysieke gespannenheid, hyperactief of teruggetrokken gedrag, zich niet laten reguleren door een ander, moeilijk aanspreekbaar zijn op gedrag, problemen met aandacht richten en concentratie, wel praten maar niet kunnen toelichten waarom zij doen wat ze doen en terugkerende problemen in de omgang met volwassenen en leeftijdsgenoten.

Er is een ontwikkelingsanamnese afgenomen en van daaruit is er een vermoeden dat er langere tijd verhoogde stress is geweest in de eerste levensjaren zonder dat er voldoende regulatie was door een belangrijke ander.

Deze kinderen laten een complex beeld zien waarbij de hypothese is dat erbij deze kinderen sprake is van een verstoorde of niet op gang gekomen ontwikkeling van affectregulatievaardigheden.

Gefaseerde behandeling

De behandeling is gefaseerd opgebouwd. In drie fasen worden spanning, aandacht en affect gereguleerd door het werken met vaktherapeutische materialen en door gebruik te maken van de interactieve regulatie tussen kind en therapeut, waarbij de therapeut een mentaliserend-bevorderende houding aanneemt.

Een interventie gevormd in de praktijk

Het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie richt zich op het ontwikkelen, beschrijven en onderzoeken van de transdiagnostische behandelinterventie Affectregulerende Vaktherapie (ArVT). Vaktherapeuten, beeldend, dans, drama, muziek, pm(k)t en spel, maken reeds gebruik van de interventie.

Transdiagnostisch

Affectregulerende Vaktherapie biedt volgens de ontwikkelaars een transdiagnostisch kader en werkwijze, waarmee bij diverse doelgroepen, problematieken en diagnosen/classificaties gewerkt kan worden aan het verbeteren van affectregulatievaardigheden.

Immers, als in de vroege jeugd de affectregulatie verstoord is verlopen en affectregulatievaardigheden niet zijn ontwikkeld, geeft dit op latere leeftijd problemen met zelfregulatie (Schmeets, 2003). Zolang deze ontwikkeling niet (opnieuw) op gang komt, zal het overleefgedrag verharden. Dit kan op latere leeftijd leiden tot allerlei psychiatrische problemen.

ArVT is een interventie die door elke vaktherapeutische discipline kan worden ingezet. De term ‘vaktherapie’ is de overkoepelende naam voor de disciplines beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie !!!(link naar www.vaktherapie.nl)

In het basisboek is ter illustratie van de behandelwijze casuïstiek van alle vaktherapeutische disciplines opgenomen.

Beeldend

´Ayla geeft tijdens de eerste sessie weinig signalen over wat ze kan of wat haar leuk lijkt. Ze reageert vlak op de uitleg over therapie...´

arrow_forward

Dans

´...kiezen is voor Pieter moeilijk,de therapeut let op lichaamshouding en -signalen en hakt een paar keer de knoop door.'

arrow_forward

Drama

´Tim speelt alles snel en gehaast. De therapeut vertraagt het spel door in haar rol te benoemen dat ze buiten adem is en even gaat zitten om uit te rusten.´

arrow_forward

Muziek

´Het improviseren houden Max en de muziektherapeut lang vol. Pas als Max rode wangen krijgt en stopt met spelen, reageert de muziektherapeut...´

arrow_forward

PMT

´Roy vertelt dat hij volgende week samen met zijn voogd zijn biologische ouders gaat zien. “Vindt je het een beetje spannend om hen te zien?”, vraagt de pmt’er.´

arrow_forward

Spel

´Er ontstaat een politie- en boevenspel waarin gevangen nemen, opsluiten, ontspannen en bevrijden van de slechteriken steeds herhaald wordt. Dylan kan het steeds beter aan...´

arrow_forward