De basis van de interventie

Ontwikkeling en Onderzoek

Als kennisnetwerk benadrukken we het belang van onderzoek doen. Dit gebeurt op verschillende fronten.

Liesbeth Bosgraaf

Liesbeth Bosgraaf

Liesbeth Bosgraaf is in 2016 begonnen met haar promotieonderzoek met als doel zicht krijgen op de werkzame elementen van Affectregulerende Vaktherapie (beeldend) in de behandeling van probleemgedrag bij kinderen en adolescenten met LVB. Lees hier de publicatie.
Promotor in dit traject is prof. dr. Susan van Hooren, bijzonder hoogleraar Vaktherapie Open Universiteit, lector Vaktherapie Hogeschool Zuyd en lector KenVaK. Co-supervisor is dr. Marinus Spreen, lector Small N-designs bij NHL Stenden Hogeschool. En dagelijks begeleider is dr. Kim Pattiselanno, onderzoeksdocent aan NHL Stenden. Financiers van het project zijn NHL Stenden University en Zorggroep Alliade te Heerenveen.

Liesbeth geeft regelmatig presentaties over de vorderingen van haar onderzoek, in september 2022 zal zij op ECArTE in Vilnius staan!

Ingeborg Grootendorst

Ingeborg Grootendorst

Spanning reguleren = spanning reduceren

Een N=1 onderzoek naar beeldende therapie in de spanningsregulatiefase van Affectregulerende Vaktherapie

Vaktherapeuten kunnen zich met de Master Vaktherapie specialiseren in hun eigen vaktherapeutische discipline en tegelijkertijd vakoverstijgend leren werken en onderzoeken.

Ingeborg Grootendorst, werkzaam als beeldend therapeut bij LEVVEL te Amsterdam, heeft in een systemische N=1 studie onderzocht wat de resultaten zijn van de spanningsregulatiefase bij een LVB-kind dat beeldende therapie middels ArVT aangeboden kreeg.

De onderzoeken en innovaties van de afgestudeerde vaktherapeuten zijn gebundeld in een speciaal uitgebracht abstractboekje. Lees hier de samenvatting.

Deelonderzoekvragen voor master- en bachelor studenten

Deelonderzoekvragen voor master- en bachelor studenten

De Werkgroep Onderzoek ArVT heeft een lijst met onderzoeksvragen geformuleerd voor bachelor afstudeerprojecten. Studenten met de vaktherapeutische discipline beeldend, muziek, drama, dans, spel en PMT kunnen meedoen aan een onderzoek t.b.v. de doorontwikkeling van ArVT. Vanuit het Kennisnetwerk krijgen zij begeleiding.  

Op 30 januari 2023 staat de volgende kick-off gepland. De daarop volgende zal zijn in september, zodra de datum bekend is, zal dit via LinkedIn en op deze website gecommuniceerd worden.

Ingeborg Grootendorst en Patricia Vos zullen een vogelvlucht presentatie geven over de interventie ArVT en aansluitend de onderzoeksvragen toelichten. Studenten kunnen vrijblijvend aansluiten en hun vragen stellen.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Patricia Vos (info@arvt.nl) onder vermelding van datum van de kick-off, naam, discipline en e-mailadres.